SKELBIMAS
DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO, TURINČIO KOMPETENCIJĄ FINANSŲ SRITYJE,
ATRANKOS UŽIMTI  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

 

        Vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo  ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ skelbia vieno nepriklausomo nario (toliau - kandidato), turinčio kompetenciją finansų srityje atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ valdybą.

1. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda internete į bendrovės strategijos santrauką Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje, Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės adresas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“, bendrovės kodas 144129510, buveinės adresas Stadiono g. 2, LT 76331, Šiauliai.
Internetinės svetainės adresas: http://www.sga.lt/
Nuoroda internete į Bendrovės strategijos santrauką: http://www.sga.lt/index.php/apiemus

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“, Stadiono g. 2, LT 76331, Šiauliai. Darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val., penktadieniais  7.00–14.45 val., pietų pertrauka 11.00–11.45 val.;
elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;
išsiųsti per kurjerių tarnyba.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės valdybos narius:

iki 2021-05-18 (kadencijos pabaiga).

5. Į kurią bendrovės valdybos nario vietą pagal Aprašo 6.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis skelbiama atranka:

Atranka skelbiama į kandidato, turinčio kompetenciją finansų srityje (Aprašo – 6.4.1 papunktis).

6. Kandidatas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

7. Kandidatas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
2. turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, darbo finansų konsultavimo, finansų ar ekonominės analizės ar audito srityse patirtis;
3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
6. kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;
7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;
9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas);
2. kandidato gyvenimo aprašymas;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6-8 dalyse nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus.

10. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

kandidatas teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių gatvių apšvietimas" 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo įmonės interneto svetainėje dienos t.y. iki š. m. birželio 20 d.

11. Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

procesų vystymo analitikas Giedrius Popovas, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
administratorė Irena Bartusevičiūtė, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA: Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo priedas).

 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“

 Aprašo pakeitimai

 

Naujienų archyvas